Statuti

Ky statut qeveris Koalicionin e OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve, të themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.