Statuti

Statuti i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve është themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-134 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

 

Klikoni për të lexuar statutin e KOMF dhe plotësim ndryshimet e fundit.