Video

4 days ago

KOMF
📌Ndjehemi të vlerësuar dhe jemi mirënjohës që ishim të ftuar në Takimin Vjetor tre ditorë të Национална мрежа за децата - National Network for Children Bulgaria, i cili është rrjeti më i madh i shoqërisë civile në Bullgari. Mbi 160 ekspertë nga 75 organizata që punojnë me dhe për fëmijët dhe familjet, ishin bashkë në Plovdiv për të përshkruar temat e avokimit. Në këtë takim, kishte shkëmbime të përvojave mbi tema nga ✔️mbrojtja e fëmijëve, ✔️cilësia në arsim, ✔️shëndeti i fëmijëve, ✔️bullizmi në shkollë, ✔️promovimi i punës së organizatave, si të fitohet lufta kundër dezinformimit dhe propagandës, ✔️mundësitë e financimit, etj.KOMF prezantoi të gjeturat e Kartës së Vlerësimit për Kosovën🔎, si dhe pati shkëmbime me organizata për mbrojtje të fëmijëve. Poashtu, morëm shumë praktika të mira dhe mundësi për KOMF në Kosovë. Национална мрежа за децата - National Network for Children Bulgaria mbetet udhërrëfyes për zhvillimin e mëtutjeshëm të KOMF. Vitin e kaluar NMD mbështeti KOMF në zhvillimin e raportit të parë të Kartës së Vlerësimit. 🚀Ndërsa tani do fillojmë bashkarisht një proces të ri - zhvillimin dhe rritjen e përfshirjes së fëmijëve dhe të rinjve. _______📌We are honored and grateful to have been invited to the three-day Annual Meeting of the National Network for Children Bulgaria, which is the largest civil society network in Bulgaria. Over 160 experts from 75 organizations working with and for children and families were in Plovdiv to outline the advocacy themes. In this meeting, there was experience sharing on topics such as ✔️child protection, ✔️quality education, ✔️child health, ✔️school bullying, ✔️promoting the work of organizations and media work, how to win the war on disinformation and propaganda, ✔️funding opportunities, etc.KOMF presented the findings of the Report Card for Kosovo🔎, as well as had exchanges with child protection organizations. Also, we took a lot of good practices and opportunities for KOMF in Kosovo. National Network for Children Bulgaria remains a guide for the further development of KOMF. Last year NMD supported KOMF in developing the first Report Card. 🚀While now we will jointly start a new process - the development and increase of the involvement of children and youth. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KOMF
Sot, në Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, vlerësojmë🧡 punën e çmuar, kontributin, përkushtimin dhe përpjekjet e vazhdueshme të kolegëve të Terre des hommes - Kosovo Qendra Ditore e Fëmijëve, të cilët janë në vijën e parë, në mbështetje të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 📍Organizata anëtare Terre des hommes është e vetmja organizatë në Kosovë e specializuar për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve në situatë rruge, ku aktualisht ka dy Qendra Ditore në Prishtinë dhe në Prizren (Nashec) që ofrojnë shërbime cilësore dhe multidisiplinare për fëmijët, përkatësisht mbrojtjen, edukimin, re integrimin, zhvillimin e potencialit të fëmijëve dhe fuqizmin e familjeve të tyre. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KOMF
KOMF ka filluar zbatimin e “Programit për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”. Në këtë drejtim, dje dhe sot u mbajt Trajnimi për Trajnerë👥👥, i modulit të parë “𝐐𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐚”, i hartuar në kuadër të Programit për Ngritje të Kapaciteteve.📍Gjatë trajnimit dy ditor, u trajtuan temat që kanë të bëjnë me legjislacionin e lidhur me qeverisjen e OJQ-ve, llogaridhënien, strukturën dhe rolin strukturave, qeverisjen vs menaxhimin dhe mobilizimin e përgjegjshëm të burimeve, politikat e bredshme, rregulloret për menaxhim financiar, prokurim, burime njerëzore dhe mbledhje të fondeve.“Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”, është hartuar nga KOMF me qëllimin për të mbështetur rritjen e kapaciteteve të organizatave anëtare dhe KOMF. Ky program përmban katër module, ku për secilin prej tyre do të organizohen trajnime dy ditore. Modulet e përfshira në program janë: “Qeverisja e Mirë në Organizata”, “Politika dhe Procedurat për Mbrojtjen e Fëmijëve”, “Avokimi dhe Komunikimi” dhe “Ngritja e Fondeve”.➡️Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare mbështetet nga projekti rajonal “@SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në bashkëpunim me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), dhe Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA). ... See MoreSee Less
View on Facebook