Hulumtimet

“KARTA E VLERËSIMIT” – CILI ËSHTË REZULTATI I PËRGJITHSHËM I KOSOVËS PËR KUJDESIN NDAJ FËMIJËVE?

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka pubikuar Raportin e parë të Monitorimit…

DORACAK PËR PLANIFIKIMIN, BUXHETIMIN DHE KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë politikbërësve, zyrtarëve komunal, profesionistëve të shërbimeve sociale dhe të gjithë…

MODULI MBI PUNËN SOCIALE DHE PROFESIONIN E PUNËS SOCIALE

Qëllimi i këtij moduli është ofrimi i bazës teorike shkencore të punës sociale duket mundësuar kuptimin e parimeve…

MODULI MBI STANDARDET E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Prej disa vitesh tashmë, Kosova ka zhvilluar standardet minimale për ofrimin e shërbimeve të ndryshme sociale, për të…

MODULI MBI MENAXHIMIN E RASTIT, VLERËSIMIN E NEVOJAVE DHE PLANIN INDIVIDUAL PËR KLIENTË

Për shkak të rrethanave sociale, ekonomike dhe politike, ndodh që fëmija ose i rrituri të mos i realizojë…

MODULI MBI LEGJISLACIONIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Fusha e shërbimeve sociale dhe familjare përfshin një gamë të gjerë shërbimesh multi disiplinare dhe multi sektoriale, të…

MODULI MBI MONITORIMI NDHE INSPEKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë mbrojtjen dhe ofrimin e shërbimeve për kategori të ndryshme të personave në nevojë…

PROGRAMI PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

Qëllimi i përgjithshëm i Programit për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës (i përbërë nga katër module)…

MANUALI PËR MBLEDHJE TË FONDEVE

Misioni i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve është mbrojtja, respektimi, mirëqenia dhe avancimi i të drejtave…

ANALIZA MBI GJENDJEN AKTUALE TË QENDRAVE PËR PUNË SOCIALE

Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me KOMF, kanë publikuar Analizën mbi gjendjen aktuale të Qendrave për Punë Sociale, me fokus…

RAPORTI I MONITORIMIT “SHËRBIME SOCIALE AFËR QYTETARIT”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale për vitin 2021 dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit,…

POLITIKA REKOMANDUESE PËR SHËNDETIN E FËMIJËVE

KOMF përmes Politikës Rekomanduese për Mbrojtjen e Shëndetit të Fëmijëve, kërkon vendosjen e shëndetit të fëmijëve në qendër…

RAPORTI I MONITORIMIT “SHËRBIMET SOCIALE NË KOHË PANDEMIE”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit për 2020, i…

QËNDRIM PËR LIGJIN PËR SHËRBIME SOCIALE DHE FAMILJARE

Me qëllim të realizimit të reformës së shërbimeve sociale dhe familjare, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve…

QËNDRIM PËR GRANTIN SPECIFIK PËR SHËRBIME SOCIALE

Me qëllim të zgjidhjes së problemit të financimit të shërbimeve sociale për fëmijët dhe qytetarët në nevojë, Koalicioni…

RAPORTI I MONITORIMIT “KOMUNA IME, E DREJTA IME SOCIALE”

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime,…


POLITIKË REKOMANDUESE PËR ZHVILLIMIN NË FËMIJËRINË E HERSHME

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN,  ka publikuar Politikën rekomanduese…

RAPORTI PËR NDIKIMIN E PROCESIT TË DECENTRALIZIMIT TË SHËRBIMEVE SOCIALE

KOMF në partneritet me SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë, Organizatën për Fëmijët pa Kujdes Prindëror OFAP dhe…

UDHËZUES PËR METODOLOGJINË DHE NDËRHYRJEN NË FËMIJËRINË E HERSHME

Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”….

MODELI I STRATEGJISË DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR KOMUNËN MIKE PËR FËMIJË

Modeli i ofruar i “Strategjisë Komunale dhe Planit të Veprimit për realizimin e të drejtave të fëmijëve” është…

MODELI I RREGULLORES PËR REALIZIMIN E TË DREJTAVE TË FËMIJËVE PËRMES SISTEMIT QEVERISËS KOMUNAL MIQËSOR PËR FËMIJËT

Modeli i ofruar i “Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për…

MODELI I POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

KOMF me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, krijimit të një ambienti të sigurtë dhe miqësor, për të siguruar…

FËMIJËRIA PA DHUNË, NJË E DREJTË THEMELORE

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve…

A PO REALIZOHET E DREJTA IME PËR SHËNDETIN MË TË MIRË?

Ky raport është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi. Dokumenti ofron…

INDEKSI I MBROJTJES SË FËMIJËS 2.0

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të…

STUDIMI KRAHASUES NDËRMJET REZULTATEVE TË INDEKSIT TË MBROJTJES SË FËMIJËS DHE RAPORTIT TË PROGRESIT

ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin…

FINANCIMI I SHËRBIMEVE SOCIALE NË KOSOVË

Qëllimi i këtij dokumenti është të ndihmojë zhvillimin e partneritetit efektiv në mes të organizatave jo-qeveritare të cilat…

RAPORTI I MONITORIMIT MBI EKZEKUTIMIN E MASAVE DHE DËNIMEVE PËR TË MITURIT NË QENDRËN KORREKTUESE NË LIPJAN

Raporti i monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në…

INDEKSI I MBROJTJES SË FËMIJËS

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën…

MOS MË MBYLL DERËN, JAM VETËM NJË FËMIJË!

Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt…

A PO ARRIJNË TEK FËMIJËT NË NEVOJË PARATË E TAKSAPAGUESËVE?

Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e…

MË ÇO NË SHTËPI – ANALIZA PËR AVANCIMIN E MBROJTJES SË FËMIJËVE TË BRAKTISUR NË KOSOVË TË MOSHËS 0-3 VJEÇ

Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, erdhi si rezultat…