Hulumtimet

Raporti i Monitorimit “Shërbimet Sociale në Kohë Pandemie”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit për 2020, i…

Qëndrim për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

Me qëllim të realizimit të reformës së shërbimeve sociale dhe familjare, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve…

Qëndrim për Grantin Specifik për Shërbime Sociale

Me qëllim të zgjidhjes së problemit të financimit të shërbimeve sociale për fëmijët dhe qytetarët në nevojë, Koalicioni…

Raporti i Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale”

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime,…

Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN,  ka publikuar Politikën rekomanduese…

Raporti për ndikimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale

Udhëzues për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme

Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”….

Modeli i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për komunën mike për fëmijë

Modeli i ofruar i “Strategjisë Komunale dhe Planit të Veprimit për realizimin e të drejtave të fëmijëve” është…

Modeli i Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët

Modeli i ofruar i “Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për…

Modeli i Politikës për Mbrojtjen e Fëmijës

KOMF me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, krijimit të një ambienti të sigurtë dhe miqësor, për të siguruar…

Fëmijëria pa dhunë, një e drejtë themelore

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, në kuadër të projektit “Fuqizimi i Koalicionit të OJQ-ve…

A po realizohet e drejta ime për shëndetin më të mirë?

Ky raport është hartuar në kuadër të Grupit Tematik për të Drejtat e Fëmijëve në Shëndetësi. Dokumenti ofron…

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës 2.0

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF në kuadër të projektit “Mbrojtja e të…

Studimi krahasues ndërmjet rezultateve të Indeksit të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Raportit të Progresit

ChildPact (Koalicioni Rajonal për Mbrojtjen e Fëmijëve) dhe Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) publikuan studimin…

Financimi i shërbimeve sociale në Kosovë

Qëllimi i këtij dokumenti është të ndihmojë zhvillimin e partneritetit efektiv në mes të organizatave jo-qeveritare të cilat…

Raporti i monitorimit mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në Lipjan

Raporti i monitorimit gjashtë mujor mbi ekzekutimin e masave dhe dënimeve për të miturit në Qendrën Korrektuese në…

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës

Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën…

Mos më mbyll derën, jam vetëm një fëmijë!

Analiza për mbrojtjen e fëmijëve në rrezik për të rënë në konflikt me ligjin dhe fëmijëve në konflikt…

A po arrijnë tek fëmijët në nevojë paratë e taksapaguesëve?

Analiza buxhetore mbi politikat sociale për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka për qëllim të shtjellojë financimin e…

Më ço në shtëpi – Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç

Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, erdhi si rezultat…