Lajmet e fundit

KOMF mban Trajnimin për Trajnerë me temë “Qeverisja e Mirë në Organizata”

KOMF ka filluar zbatimin e “Programit për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”. Në këtë drejtim,…

KOMF: Përhapja e lojës së rrezikshme për fëmijët në TikTok, thirrje për vëmendje të shtuar

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve –KOMF, i cili përfaqëson 34 organizata jo qeveritare, ka ndjekur me…

Grupi Tematik për Arsim dhe Rini përcakton çështjet kryesore për adresim në fushën e arsimit dhe rinisë

KOMF ka mbajtur takimin e Grupit Tematik për Arsim dhe Rini në ambientet e organizatës anëtare, HANDIKOS në…

Shërbimet për fëmijët po mbyllen! Alarm për veprim për Komunat, Qeverinë dhe Kuvendin!

KOMF, bashkë me prindërit e fëmijëve përfitues të shërbimeve dhe ofruesit e shërbimeve sociale për fëmijët mbajtën aktivitetin…

KOMF themeloi Grupin Tematik për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme

KOMF themeloi Grupin Tematik për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme, i cili do të ketë për qëllim avokimin,…

Mbahet takimi i Grupit Tematik për Mbrojtjen dhe Shëndetin e Fëmijës

KOMF mbajti takimin e Grupit Tematik për Mbrojtjen dhe Shëndetin e Fëmijës, në ambientet e organizatës anëtare SOS…

KOMF vlerëson fillimin e procesit të pilotimit për reformën e skemës së asistencës sociale

KOMF vlerëson fillimin e procesit të pilotimit për reformën e skemës së asistencës sociale nga Ministria e Financave,…

Dita Ndërkombëtare e Familjes shënohet në familje strehuese

KOMF shënoi Ditën Ndërkombëtare të Familjes në ambientin familjar të familjes strehuese Aziz dhe Alie Hamdiu në Komunën…

KOMF takohet me Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Në prag të Ditës Ndërkombëtare te Familjes, KOMF u prit sot nga Kryetarja Fatmire Mulhaxha Kollçaku dhe deputetët…

Takimi i Asamblesë së Përgjithshme

KOMF mbajti takimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në këtë takim anëtarët aprovuan raportin narrativ dhe financiar për vitin…

KOMF kërkon nga Qeveria krijimin e Masës së përkoheshme për funksionalizimin e shërbimeve sociale

Përmes një kërkese drejtuar Kryeministrit Albin Kurti dhe Ministrit të Financave Hekuran Murati, KOMF ka kërkuar nga Qeveria…

KOMF pranon mirënjohje nga organizata Autizmi

KOMF pati kënaqësinë, që në ambientet e reja të organizatës anëtare “Autizmi”, të pranojë mirënjohjen për bashkëpunimin, përpjekjet…

KOMF takohet me Ministrinë e Drejtësisë

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF, u takua me Këshilltaren Politike të Ministres…

Opinion nga George Bogdanov lidhur me Kartën e Vlerësimit për Kosovën

Opinion i jashtëm nga George Bogdanov, Drejtor Ekzekutiv i Rrjetit Kombëtar në Bullgari për Fëmijët, lidhur me Raportin…

Drejtësia për të mitur

FËMIJËT NË KONFLIKT ME LIGJIN NËN MOSHËN E PËRGJEGJËSISË PENALE Gjatë vitit 2022, Qendrat për Punë Sociale në…

Të adresohen me urgjencë cilësia në arsim dhe mbrojtja e fëmijëve në shkolla

Gjithsej në arsimin parauniversitar janë 327,676 nxënës/e (prej tyre 169.143 djem dhe 158,533 vajza.) Sipas të dhënave të…

Zhvillimi në fëmijërinë e hershme

Kosova vazhdon të mbetet vendi me përfshirjen më të ulët të fëmijëve në edukimin parashkollor krahasuar me vendet…

Integrimi dhe gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara mbetet sfidë për Kosovën

Fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë, përballen me sfida të shumta për përfshirjen në arsim, marrjen e…

Mungesë e shërbimeve për fëmijët viktima te abuzimit me narkotikë

Kosova përballet me sfida të shumta në parandalimin dhe trajtimin e fëmijëve viktima të abuzimit me narkotikë. Viteve…

Vdekshmëria e foshnjeve, imunizimi dhe gjidhënia në Kosovë

Vdekshmëria e foshnjeve Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë, megjithëse është zvogëluar ndër vite, vazhdon të mbetet ende më…

Shkallë e lartë e dhunës ndaj fëmijëve

Dhuna dhe ndëshkimi i fëmijëve në Kosovë mbetet një normë sociale e aplikuar nga prindërit si një mjet…

Thirrje për ekspertë

TERMAT E REFERENCËS THIRRJE PËR EKSPERTË Funksioni: Angazhimi i dy ekspertëve për zhvillimin e një “Programi për ngritjen e…

Fëmijët pa përkujdes prindëror

Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës përcakton mbrojtjen e fëmijës pa kujdes prindëror përmes formave themelore të mbrojtjes juridike…

Shërbime sociale të paqëndrueshme

Shërbimet sociale ofrohen nga 38 Qendra për Punë Sociale, ofruesit e tjerë publik si dhe rreth 50 organizata…

Kosova me shkallë të lartë të fëmijëve që jetojnë në varfëri

Kosova vazhdon të ketë shkallë të lartë të fëmijëve që jetojnë në varfëri dhe nivele të larta të…

Shteti i Kosovës vlerësohet me notën 2.35 për kujdesin ndaj fëmijëve

KOMF publikoi Raportin e parë të Monitorimit, instrumentin ndërkombëtar “Karta e Vlerësimit” – Cili është rezultati i përgjithshëm…

Reagim

KOMF: Thirrje për hetim dhe veprim të menjëhershëm! Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, i…

Mbahet punëtoria për vlerësimin e nevojave të KOMF

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur punëtorinë dy – ditore për vlerësimin e…

KOMF fillon zbatimin e projektit për fuqizimin e qasjes në drejtësi për vajzat dhe djemtë

KOMF ka filluar zbatimin e projektit “Fuqizimi i qasjes në drejtësi për vajzat dhe djemtë, përmes ngritjes së…

REAGIM

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kërkon nga mediat që të largojnë pamjet filmike të publikuara…

4 days ago

KOMF
📌Ndjehemi të vlerësuar dhe jemi mirënjohës që ishim të ftuar në Takimin Vjetor tre ditorë të Национална мрежа за децата - National Network for Children Bulgaria, i cili është rrjeti më i madh i shoqërisë civile në Bullgari. Mbi 160 ekspertë nga 75 organizata që punojnë me dhe për fëmijët dhe familjet, ishin bashkë në Plovdiv për të përshkruar temat e avokimit. Në këtë takim, kishte shkëmbime të përvojave mbi tema nga ✔️mbrojtja e fëmijëve, ✔️cilësia në arsim, ✔️shëndeti i fëmijëve, ✔️bullizmi në shkollë, ✔️promovimi i punës së organizatave, si të fitohet lufta kundër dezinformimit dhe propagandës, ✔️mundësitë e financimit, etj.KOMF prezantoi të gjeturat e Kartës së Vlerësimit për Kosovën🔎, si dhe pati shkëmbime me organizata për mbrojtje të fëmijëve. Poashtu, morëm shumë praktika të mira dhe mundësi për KOMF në Kosovë. Национална мрежа за децата - National Network for Children Bulgaria mbetet udhërrëfyes për zhvillimin e mëtutjeshëm të KOMF. Vitin e kaluar NMD mbështeti KOMF në zhvillimin e raportit të parë të Kartës së Vlerësimit. 🚀Ndërsa tani do fillojmë bashkarisht një proces të ri - zhvillimin dhe rritjen e përfshirjes së fëmijëve dhe të rinjve. _______📌We are honored and grateful to have been invited to the three-day Annual Meeting of the National Network for Children Bulgaria, which is the largest civil society network in Bulgaria. Over 160 experts from 75 organizations working with and for children and families were in Plovdiv to outline the advocacy themes. In this meeting, there was experience sharing on topics such as ✔️child protection, ✔️quality education, ✔️child health, ✔️school bullying, ✔️promoting the work of organizations and media work, how to win the war on disinformation and propaganda, ✔️funding opportunities, etc.KOMF presented the findings of the Report Card for Kosovo🔎, as well as had exchanges with child protection organizations. Also, we took a lot of good practices and opportunities for KOMF in Kosovo. National Network for Children Bulgaria remains a guide for the further development of KOMF. Last year NMD supported KOMF in developing the first Report Card. 🚀While now we will jointly start a new process - the development and increase of the involvement of children and youth. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KOMF
Sot, në Ditën Botërore Kundër Punës së Fëmijëve, vlerësojmë🧡 punën e çmuar, kontributin, përkushtimin dhe përpjekjet e vazhdueshme të kolegëve të Terre des hommes - Kosovo Qendra Ditore e Fëmijëve, të cilët janë në vijën e parë, në mbështetje të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 📍Organizata anëtare Terre des hommes është e vetmja organizatë në Kosovë e specializuar për mbrojtjen dhe trajtimin e fëmijëve në situatë rruge, ku aktualisht ka dy Qendra Ditore në Prishtinë dhe në Prizren (Nashec) që ofrojnë shërbime cilësore dhe multidisiplinare për fëmijët, përkatësisht mbrojtjen, edukimin, re integrimin, zhvillimin e potencialit të fëmijëve dhe fuqizmin e familjeve të tyre. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

KOMF
KOMF ka filluar zbatimin e “Programit për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”. Në këtë drejtim, dje dhe sot u mbajt Trajnimi për Trajnerë👥👥, i modulit të parë “𝐐𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐬𝐣𝐚 𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐚”, i hartuar në kuadër të Programit për Ngritje të Kapaciteteve.📍Gjatë trajnimit dy ditor, u trajtuan temat që kanë të bëjnë me legjislacionin e lidhur me qeverisjen e OJQ-ve, llogaridhënien, strukturën dhe rolin strukturave, qeverisjen vs menaxhimin dhe mobilizimin e përgjegjshëm të burimeve, politikat e bredshme, rregulloret për menaxhim financiar, prokurim, burime njerëzore dhe mbledhje të fondeve.“Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare”, është hartuar nga KOMF me qëllimin për të mbështetur rritjen e kapaciteteve të organizatave anëtare dhe KOMF. Ky program përmban katër module, ku për secilin prej tyre do të organizohen trajnime dy ditore. Modulet e përfshira në program janë: “Qeverisja e Mirë në Organizata”, “Politika dhe Procedurat për Mbrojtjen e Fëmijëve”, “Avokimi dhe Komunikimi” dhe “Ngritja e Fondeve”.➡️Programi për Ngritje të Kapaciteteve të KOMF dhe organizatave anëtare mbështetet nga projekti rajonal “@SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në bashkëpunim me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), dhe Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA). ... See MoreSee Less
View on Facebook