KOMF në media

10 hours ago

KOMF
Edhe përgjatë 2020, komunat nuk kanë krijuar një skemë të qëndrueshme të kontraktimit/blerjes 💶 së shërbimeve sociale. Mbështetja e komunave ka vazhduar përmes subvencionimit të OJQ-ve, e cila nuk është dëshmuar të jetë formë e qëndrueshme e financimit. Megjithatë është për tu vlerësuar fakti që krahasuar me vitin 2019, nga shtatë komunat e monitoruara, tre prej tyre kanë rritur 📈 dukshëm buxhetin për subvencionimin e OJQ-ve për ofrimin e shërbimeve sociale, konkretisht, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit dhe Komuna e Ferizajt.#raportiimonitorimit #sherbimetsocialenekohepandemie ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 days ago

KOMF
🔎Financimi total nga Granti i Përgjithshëm për vitin 2020 për shërbime sociale në komuna ishte rreth 6 milionë Euro. Në kuadër të këtij buxheti komunat kanë mbuluar pagat mujore të stafit të Qendrave për Punë Sociale dhe shpenzimet administrative.Komunat nuk kanë ndarë buxhet 💶 për QPS-të për ofrimin e shërbimeve sociale bazuar në nevojat e qytetarëve brenda komunave. Të gjitha komunat pa dallim janë përgjigjur që buxheti aktual nuk plotëson as për së afërmi nevojat reale për shërbime sociale.#raportiimonitorimit#sherbimetsocialenekohepandemie ... See MoreSee Less
View on Facebook