MANUALI PËR MBLEDHJE TË FONDEVE

MANUALI PËR MBLEDHJE TË FONDEVE

Misioni i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve është mbrojtja, respektimi, mirëqenia dhe avancimi i të drejtave të fëmijëve. Kjo realizohet nëpërmjet lobimit dhe avokimit për promovimin dhe zhvillimin e të drejtave të fëmijëve sipas KDF-së. Për të realizuar misionin e tij për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF ka hartuar tashmë strategjinë për mbledhje të fondeve dhe vullnetarizëm me qëllim të ngritjes së qëndrueshmërisë së vetë koalicionit por edhe anëtarëve të tij.

Përkundër nevojës së lartë për qëndrueshmëri financiare, jo vetëm të koalicionit por edhe anëtarëve të tij, është parë e nevojshme të hartohet një manual për ngritje të fondeve përmes të cilit do të vendosen parimet bazë, standardet dhe udhëzimet e partneritetit me sektorin e bizneseve, individëve dhe fondacioneve.

Click here to browse the report.