DORACAK PËR PLANIFIKIMIN, BUXHETIMIN DHE KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

DORACAK PËR PLANIFIKIMIN, BUXHETIMIN DHE KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë politikbërësve, zyrtarëve komunal, profesionistëve të shërbimeve sociale dhe të gjithë atyre që punojnë në planifikimin, buxhetimin, zbatimin dhe vlerësimin e shërbimeve sociale. Në pjesën e parë të doracakut shqyrtohen konceptet themelore të financave publike në Kosovë, financat publike komunale së bashku me burimet e financimit, si të hyrat vetanake dhe grantet qeveritare për komuna, procesi i planifikimit si dhe llojet e buxhetimit.

Në pjesën e dytë të doracakut shtjellohet modeli i buxhetimit për shërbime sociale, përfshirë buxhetimin për shërbime sociale në procesin e zakonshëm të buxhetimit, kostimit dhe kontraktimit të shërbimeve sociale në komuna.

Klikoni këtu për të shkarkuar modulin.