MODULI MBI LEGJISLACIONIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

MODULI MBI LEGJISLACIONIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Fusha e shërbimeve sociale dhe familjare përfshin një gamë të gjerë shërbimesh multi disiplinare dhe multi sektoriale, të cilat u ofrohen fëmijëve dhe personave të rritur në nevojë sociale, pasi secili individ si subjekt i së drejtës, por edhe si pjesë e familjes dhe komunitetit, në situata dhe rrethana të caktuara të jetës ka nevojë për përkrahje dhe mbështetje me qëllim të tejkalimit të vështirësive apo sfidave me të cilat përballet.

Format e mbrojtjes sociale dhe familjare, si dhe shërbimet sociale, përfshijnë aktivitete, masa dhe programe të destinuara për parandalimin, identifikimin, mbrojtjen, rehabilitimin, reintegrimin dhe zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të fëmijëve dhe personave të tjerë në nevojë sociale, si dhe për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.

Klikoni këtu për të shkarkuar modulin.