170 ofrues të shërbimeve sociale u trajnuan në modulin “Monitorimi dhe Inspektimi i Shërbimeve Sociale dhe Familjare”

170 ofrues të shërbimeve sociale u trajnuan në modulin “Monitorimi dhe Inspektimi i Shërbimeve Sociale dhe Familjare”

170 ofrues të shërbimeve sociale nga sektori publik dhe jo qeveritar ndjekën trajnimin në modulin “Monitorimi dhe Inspektimi i Shërbimeve Sociale dhe Familjare”

Gjatë muajit Shtator – Tetor 2023, KOMF ka mbajtur trajnimet dy ditore për këtë tematikë në shtatë regjionet e Kosovës, ku kanë përfituar 170 ofrues të shërbimeve sociale nga të gjitha komunat e Kosovës nga sektori publik dhe jo qeveritar.

Falenderojmë të gjithë ofruesit e shërbimeve sociale dhe familjare për interesimin e madh për të ndjekur këtë trajnim.

Me qëllim ngritjen e kapaciteteve të ofruesve të shërbimeve sociale, KOMF ka mbështetur edhe hartimin e Modulit mbi monitorimit dhe inspekimit të shërbimeve sociale dhe familjare.

Ky aktivitet mundësohet në kuadër të projektit “Fuqizimi i akterëve të shërbimeve sociale për të ofruar shërbime cilësore dhe të qëndrueshme për fëmijët dhe familjet e cenueshme në Kosovë”, dhe mbështetet nga Unicef Kosovo Programme në partneritet me USAID Kosovo.