Video

Video vetëdijësuese “Në dorën tane!”

Video vetëdijësuese “Në dorën tane!” Nga këndvështrime të ndryshme, kapim pamje, shohim e kuptojmë pak nga ajo që…

Video vetëdijesuese – Afër Fëmijës

KOMF ka zhvilluar faqen e internetit  www.aferfemijes.org e cila ka për qëllim mbështetjen e prindërve, kujdestarëve dhe ofruesve…

Video vetëdijesuese “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale”

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka lansuar një fushatë vetëdijesuese lidhur me procesin e…