Hulumtimet

Raporti i Monitorimit “Shërbimet Sociale në Kohë Pandemie”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit për 2020, i…

Qëndrim për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

Me qëllim të realizimit të reformës së shërbimeve sociale dhe familjare, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve…

Qëndrim për Grantin Specifik për Shërbime Sociale

Me qëllim të zgjidhjes së problemit të financimit të shërbimeve sociale për fëmijët dhe qytetarët në nevojë, Koalicioni…

Raporti i Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale”

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime,…

Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN,  ka publikuar Politikën rekomanduese…

Raporti për ndikimin e procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale

Udhëzues për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme

Udhëzuesi për Metodologjinë dhe Ndërhyrjen në Fëmijërinë e Hershme është punuar nga ekspertë ndërkombëtar të organizatës nga Bullgaria “Karin Dom”….

Modeli i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për komunën mike për fëmijë

Modeli i ofruar i “Strategjisë Komunale dhe Planit të Veprimit për realizimin e të drejtave të fëmijëve” është…

Modeli i Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për fëmijët

Modeli i ofruar i “Rregullores për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunal miqësor për…

Modeli i Politikës për Mbrojtjen e Fëmijës

KOMF me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve, krijimit të një ambienti të sigurtë dhe miqësor, për të siguruar…