Hulumtimet

“KARTA E VLERËSIMIT” – CILI ËSHTË REZULTATI I PËRGJITHSHËM I KOSOVËS PËR KUJDESIN NDAJ FËMIJËVE?

Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka pubikuar Raportin e parë të Monitorimit…

DORACAK PËR PLANIFIKIMIN, BUXHETIMIN DHE KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE

Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë politikbërësve, zyrtarëve komunal, profesionistëve të shërbimeve sociale dhe të gjithë…

MODULI MBI PUNËN SOCIALE DHE PROFESIONIN E PUNËS SOCIALE

Qëllimi i këtij moduli është ofrimi i bazës teorike shkencore të punës sociale duket mundësuar kuptimin e parimeve…

MODULI MBI STANDARDET E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Prej disa vitesh tashmë, Kosova ka zhvilluar standardet minimale për ofrimin e shërbimeve të ndryshme sociale, për të…

MODULI MBI MENAXHIMIN E RASTIT, VLERËSIMIN E NEVOJAVE DHE PLANIN INDIVIDUAL PËR KLIENTË

Për shkak të rrethanave sociale, ekonomike dhe politike, ndodh që fëmija ose i rrituri të mos i realizojë…

MODULI MBI LEGJISLACIONIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Fusha e shërbimeve sociale dhe familjare përfshin një gamë të gjerë shërbimesh multi disiplinare dhe multi sektoriale, të…

MODULI MBI MONITORIMI NDHE INSPEKTIMIN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

Shërbimet sociale dhe familjare përfshijnë mbrojtjen dhe ofrimin e shërbimeve për kategori të ndryshme të personave në nevojë…

PROGRAMI PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS

Qëllimi i përgjithshëm i Programit për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës (i përbërë nga katër module)…

MANUALI PËR MBLEDHJE TË FONDEVE

Misioni i Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve është mbrojtja, respektimi, mirëqenia dhe avancimi i të drejtave…

ANALIZA MBI GJENDJEN AKTUALE TË QENDRAVE PËR PUNË SOCIALE

Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me KOMF, kanë publikuar Analizën mbi gjendjen aktuale të Qendrave për Punë Sociale, me fokus…