Publikimet e Fundit

Raporti i Monitorimit “Shërbimet Sociale në Kohë Pandemie”

KOMF ka monitoruar procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe ka hartuar Raportin e Monitorimit për 2020, i…

Qëndrim për Ligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare

Me qëllim të realizimit të reformës së shërbimeve sociale dhe familjare, Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve…

Politikë rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF në partneritet me rrjetin KRAEEYN,  ka publikuar Politikën rekomanduese…