KOMF vizitoi organizatën anëtare CRP/K

KOMF vizitoi organizatën anëtare CRP/K

20 Dhjetor 2021 – Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF dhe organizata anëtare Civil Rights Program – Kosovo (CRP/K) mbajtën një takim lidhur me mbrojtjen e fëmijëve nga diskriminimi dhe ofrimin e ndihmës juridike.

CRP/K është organizata kryesore në Kosovë që ofron ndihmë juridike dhe këshillim falas për të kthyerit, azilkërkuesit, personat e zhvendosur në Kosovë, personat në rrezik të pashtetësisë dhe personat që konsiderohen të cenueshëm në realizimin e të drejtave të tyre civile.

No Comments

Leave a Reply