Më 1 Qershor – Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, u mbajt takimi i Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës

Më 1 Qershor – Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, u mbajt takimi i Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës

Më 1 Qershor – Ditën Ndëkombëtare të Fëmijëve, u mbajt takimi i Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Fëmijës.

Si anëtar i Komitetit, KOMF adresojë gjatë takimit çështjet prioritare për mbrojtjen e fëmijës, sikurse: nevoja për mobilizim dhe investim për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës për të mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e dhunës, neglizhimit apo çfarëdo forme tjetër që cenon zhvillimin, mirëqenien dhe edukimin e fëmijëve.

Për më tepër, KOMF adresoj nevojën për trajtim me urgjencë të situatës së fëmijëve të cenueshëm siç janë fëmijët me aftësi të kufizuara si dhe fëmijët përdorues të substancave narkotike.