Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve përcakton veprimet avokuese rreth Grantit Specifik për Shërbime Sociale

Grupi Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve përcakton veprimet avokuese rreth Grantit Specifik për Shërbime Sociale

28 Prill 2021

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, ka mbajtur takimin e radhës së Grupit Tematik për Mbrojtje dhe Mirëqenie të Fëmijëve.

Në këtë takim anëtarët e këtij grupi kanë diskutuar të gjeturat dhe rekomandimet e dala nga raporti i monitorimit të decentralizimit të shërbimeve sociale për vitin 2020 me fokus gjetjen e alternativave të reja për të promovuar më tej rekomandimet dhe për të nxitur ndryshimet drejt përmbylljes së procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale.

Po ashtu në takim u diskutua rreth iniciativave të reja që mund dhe duhet të ndërmerren drejt qeverisë së sapoformuar, për Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal (me fokus themelimin e Grantit Specifick për Shërbime Sociale) dhe për Projektligjin për Shërbime Sociale dhe Familjare, me qëllimin e kontributit drejt përmbylljes së procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë.

Në këtë takim është prezantuar edhe drafti final i Udhëzuesit për Parandalimin e Covid-19 në shërbimet sociale me synim të validimit të dokumentit.

No Comments

Leave a Reply