KOMF dhe ZQM mbajtën takim pune mbi ndikimin e Covid-19 në shërbimet për mbrojtjen e fëmijës

KOMF dhe ZQM mbajtën takim pune mbi ndikimin e Covid-19 në shërbimet për mbrojtjen e fëmijës

17 Mars 2021

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë dhe Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit kanë mbajtur takimin e parë koordinues për zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës.

Qëllimi i këtij takimi ishte rritja e bashkëpunimit dhe koordinimit në krijimin e sistemit të mirë harmonizuar të planifikimit, koordinimit dhe bashkëpunimit të mbrojtjes së fëmijës sipas parimeve dhe obligimeve që rrjedhin nga Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës.

Gjatë këtij takimi, përfaqësues nga organizatat anëtare të KOMF, UNICEF dhe ZQM diskutuan mbi sfidat në implementimin e këtij Ligji si dhe u dakorduan mbi veprimet që duhet të ndërmerren karshi zbatimit të tij.

No Comments

Leave a Reply