Ri-shpallje e vendit të punës: Specialist i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit

Ri-shpallje e vendit të punës: Specialist i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit

Pozita:                                     Specialist i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit

Vendi:                                      Baza në Prishtinë dhe qytete të tjera sipas aktiviteteve të projektit

Orari i punës:                          Orar i plotë (40 orë për javë)

Data e fillimit:                          Korrik 2022
Kohëzgjatja e kontratës:          Një vit, me mundësi vazhdimi

Specialisti i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit do të jetë përgjegjës për të udhëhequr procesin e ngritjes së kapaciteteve akterëve të përfshirë në ofrimin e shërbime sociale cilësore dhe për të udhëhequr procesin e monitorimit për zbatimin e legjislationit për mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimet sociale. Specialisti i Ngritjes së Kapaciteteve dhe Monitorimit, do të jetë gjithashtu përgjegjës për të planifikuar dhe zbatuar aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve që rrjedhin nga gjetjet e monitorimit. Përveç kësaj, do të mbështesë iniciativat avokuese që rrjedhin nga gjetjet e hulumtimit dhe monitorimit të legjislacionit.

Klikoni këtu për të shkarkuar thirrjen e plotë për aplikim.

Afati për aplikim:

  • Dokumentet e aplikimit duhet të dërgohen më së voni më 8 Korrik 2022, deri në mesnatë në info@komfkosova.org. Aplikimet duhet të dorëzohen në gjuhën angleze. Aplikimet e marra pas afatit nuk do të merren parasysh.

No Comments

Leave a Reply